1. Bị tổn thương về sức khỏe, tâm lý -> là nạn nhân bị MBTV hoặc bị BLGD.

2. Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

3. Khó khăn về kinh tế, việc làm.

4. Thiếu chỗ ở an toàn.

5. Có nhu cầu hỗ trợ để tái hòa nhập cộng đồng (đơn viết tay của nạn nhân).

6. Đã được xác định nhân thân.

Hãy đến với chúng tôi để được trợ giúp và hỗ trợ!