Đồng hành cùng sự phát triển của Phụ nữ

Đào tạo, nâng cao năng lực

Đào tạo, nâng cao năng lực

Đào tạo, nâng cao năng lực

CWD nâng cao năng lực cho chị em thông qua rất nhiều hình thức đào tạo, tuyên truyền, cung cấp thông tin để từ đó các chị có đủ khả năng tự giải quyết các vấn đề, tổ chức cuộc sống và tạo sinh kế cho bản thân. CWD có các hình thức đào tạo, nâng cao năng lực:

    • Diễn đàn thứ Sáu: cung cấp thông tin, kiến thức về khởi nghiệp, thiết kế sản phẩm, cơ hội giao thương và giới thiệu sản phẩm do phụ nữ sản xuất; giới và chính sách cho phụ nữ; bạo lực gia đình; …
    • Tổ chức các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng về các lĩnh vực cho phụ nữ
    • Cung cấp thông tin, dữ liệu điển hình, điển cứu về phụ nữ, về bình đẳng giới
    • Chia sẻ các mô hình hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ Việt Nam